Parnassius apollo - niepylak apollo

www.natura-2000.eu